СЧЕТОВОДСТВО

Основният фокус при проектирането и разработването на счетоводния модул е бърза и автоматизирана работа. При огромния брой документи, които обработва едно счетоводство е изключително важно това да става лесно и бързо и риска от грешки при въвеждане да е сведен до минимум.

Даваме ви свободата да дефинирате всички необходими ви типове документи и да настроите всяка една част от тях.

Без значение колко и какви ваши типове документи ще дефинирате, иновативният ни механизъм за генериране на ДДС справките ще включи всички от тях гарантирано коректното в ДДС справките.

Разработихме механизъм за автоматично генериране на счетоводните записвания на базата на макети, които всеки потребител може да настрои за всяка фирма, с която работи, поотделно. Акцентирахме и на справките, като предназначението на част от тях е лесно и бързо откриване на грешки при въвеждането на документи.

Отпечатването на всички документи счетоводни е базирано на шаблони, които могат да бъдат настроени до най-малкия детайл, така че да са в унисон с останалите фирмени документи.

Годишните финансови отчети могат да бъдат променени според спецификите на съответната фирма.

Пълен набор от използваните документи

 • Фактура продажба/покупка
 • Дебитно/Кредитно известие продажба/покупка
 • Митническа декларация
 • Мемориален ордер
 • ПКО
 • РКО
 • Касови продажби
 • Банка плащане/получаване пари по фактура
 • Документ прихващане
 • Протокол по чл. 117 от зддс
 • Искане за отпускане на ма от склад
 • Заприхождаване на продукция
 • Интрастат протокол за пристигане/изпращане
 • Протокол за върнати от клиент/доставчик стоки
 • Проформа фактура продажба/покупка
 • Прехвърляне на вземане/задължение
 • Валутни разлики
 • Начално салдо склад
 • Брак
 • Складова разписка трансфер
 • Приключване на сметки
 • Протокол по чл.90 за стоки втора употреба
 • Фактура за разпределение на разходите
 • Начисляване на амортизации
 • Фактура покупка извън България

Автоматично генериране на дневници по ДДС и декларация за ДДС

  Автоматично създаване на счетоводни записвания

  • Настройки по типове документи
  • Настройки по клонирани документи

  Настройване на счетоводните записвания според типа документ

   Богат набор от справки и автоматични операции

   • Зареждане на аналитични начални салда за конкретни сметки
   • Зареждане на Дълготрайни активи
   • Документи подробно
   • Документи обобщено
   • ДДС
   • Процедура по ДДС
   • Разчети с Бюджета
   • Преизчисляване на средни цени (средна за периода)
   • Преизчисляване на средни цени (хронология)
   • Обединяване на номенклатури
   • Приключване на година
   • Приключване на сметки
   • Осчетоводяване на амортизации
   • Несвързани разплащателни документи
   • Оброротни ведомости
   • Хронологични ведомости
   • Главна книга
   • Неплатени документи
   • ГФО
   • Счетоводни и данъчни амортизации

   Настроеваеми шаблони за печат на документите